☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Aktywizacji Zawodowej

  Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania:

 

 
 1)  opracowywanie i współrealizacje programów promocji zatrudnienia i aktywizacji powiatowego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2)   pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
3)    udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez:
a) pośrednictwo pracy w zakresie dystrybucji ofert pracy oraz doboru odpowiedniego kandydata na konkretne miejsce pracy,
b) poradnictwo zawodowe,
c) informowanie o możliwościach i zakresie pomocy określonej ustawie,
d) organizację szkoleń,
e) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.
4) inicjowanie, organizowanie, wdrażanie, finansowanie, dofinansowanie, refundowanie instrumentów rynku pracy:
a)    prac interwencyjnych,
b)   robót publicznych,
c)    prac społecznie użytecznych,
d)   staży,
e)    przygotowania zawodowego dorosłych,
f)  kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania
w związku ze skierowaniem przez PUP,
g)   kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP,
h)   wsparciu bezrobotnego w podjęciu działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
i) kosztów poniesionych z tytułu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
j)kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
k)   kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7,
5)   współrealizowanie programu promocji zatrudnienia i aktywizacji powiatowego rynku pracy oraz projektów lokalnych, w części dotyczących usług i świadczeń,
6)   organizowanie i realizowanie programów specjalnych,
7)   pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników przez sieć EURES.
8)   opracowywanie corocznego planu szkoleń bezrobotnych,
9)   przeprowadzanie postępowań w zakresie zamówień publicznych dotyczących usług szkoleniowych,
10)   opracowanie analiz i sprawozdań dot. rynku pracy w zakresie instrumentów rynku pracy. 
11)opracowywanie i wdrażanie regulaminów przyznawania środków w ramach usług
i instrumentów rynku pracy,
12) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
13) inicjowanie i współrealizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 

 


 
 
liczba odwiedzin: 2896736

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X